افتخار خدمت

پاییز کلارآباد زیبااجرای طرح گل کاری خیابان‌ها
اجرای طرح جمع آوری زباله در جنگل‌های کلارآباد
طبیعت بکر کلارآباد

کلارآباد، شهر پاک