مسئولین واحدها

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

 ملیحه کریمیان کناری

معاون-مسئول مالی و ذیحساب

سید محمد تقوی

مسئول امور اداری- خدمات شهری

علی حسین نتاج

مسئول واحد فنی و عمران

 قاسم عزتی

مسئول حراست و روابط عمومی 

 ناصر خدابنده

مسئول درآمد

 شیوا ضیایی

مسئول اموال و دبیرخانه

یزدان اصغری

مسئول خدمات شهری و کارپردازی

معصومه رشیدی

مسئول حقوقی

 پیمان اسلامی

مسئول ساختمانی

فاطمه جاجیان

مسئول  شهرسازی

سیده منصوره ابراهیم زاده

مسئول  دفتر شهردار و فناوری اطلاعات

سید میلاد هاشمیان

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی